top of page

Etiske retningslinjer for Maridalsspillet


Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for alle i Maridalsspillet. Etiske retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard Maridalsspillet bør ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Formålet er å videreutvikle gode holdninger og god praksis.


1. FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Formålet med Maridalsspillets etiske retningslinjer er å sikre en god etisk praksis og definere felles standarder for engasjerte, aktører og frivillige. De etiske retningslinjene gjelder alle involverte i Maridalsspillet.


2. GENERELT

Alle i Maridalsspillet skal jobbe for fellesskapets beste i tråd med lover, regler, Maridalsspillets vedtekter og retningslinjer, styre- og årsmøtevedtak. Alle skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader Maridalsspillets omdømme og tillit.


I følge Maridalsspillets vedtekter § 1, er formålet:
”Gjennom sin virksomhet generelt arbeide for å spre informasjon om og øke interessen og forståelsen for Maridalen i historisk og kulturell sammenheng. Dette vil Maridalsspillet spesielt søke å oppnå ved at det hver sommer gjennomføres spill ved kirkeruinene. I den utstrekning man finner det kunstnerisk forsvarlig, bør man gjøre bruk av lokale krefter ved gjennomføringen av spillet.”


3. MØTE MED HVERANDRE OG EKSTERNE

Alle i Maridalsspillet skal møte hverandre og eksterne med vennlighet og respekt. Faglige kunnskaper med omsorg for hverandre skal ligge til grunn for diskusjoner og beslutninger.

4. FORVALTNING AV MIDLER

Alle i Maridalsspillet skal være seg bevisst at de forvalter samfunnets fellesmidler og private midler fra alle som har valgt å støtte Maridalsspillet. Alle med økonomisk ansvar plikter å ta vare på Maridalsspillets ressurser på den mest økonomiske og hensiktsmessige måte, og skal ikke misbruke eller sløse med produksjonsmidler. Ingen i Maridalsspillet skal tilegne seg personlige fordeler av Maridalsspillets ressurser, verken økonomiske midler, gjenstander, rettigheter eller andre eiendeler. Sammenblanding av private interesser og Maridalsspillet ressurser skal ikke forekomme.


5. HABILITET

Alle i Maridalsspillet som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger skal følge alminnelige habilitetsregler. Alle har en selvstendig plikt til å varsle styret eller tillitsperson om inhabilitet slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil om inhabilitet skal den enkelte forelegge spørsmålet for styret.


6. FORRETNINGSETISKE REGLER

Maridalsspillets forretningsmessige virksomhet må drives slik at sponsorer, aktører og leverandører har tillit til Maridalsspillet som forvalter av fellesmidler, private midler og som forretningspart. Alle kjøp/anskaffelser skal godkjennes av styret, og må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.


7. YTRINGSFRIHET OG RETT TIL Å VARSLE

Alle i Maridalsspillet kan gi faktaopplysninger om eget funksjonsområde. Alle kan uttale seg på egne vegne. Kritikkverdige forhold i Maridalsspillet bør tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør først skje internt, men alle har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.


8. LEDERANSVAR

Styret og ledere i Maridalsspillet skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som ivaretar Maridalsspillets etiske retningslinjer. Styret og ledere skal gjennomgå de etiske retningslinjene med engasjerte, aktører og frivillige ved oppstart av hver produksjon. Styrets medlemmer og ledere skal undertegne på at de har lest og forstått Maridalsspillets etiske retningslinjer.


9. PERSONLIG ANSVAR

Alle i Maridalsspillet har et personlig og selvstendig ansvar for å følge Maridalsspillets etiske retningslinjer. Alle har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på de etiske retningslinjer. Brudd på etiske retningslinjer kan medføre konsekvenser for involvering i Maridalsspillet.

 

 


RUTINER OG SKJEMA FOR VARSLING

Rutiner for intern varsling av kritikkverdige forhold i Maridalsspillet


1. Formål

Formålet med rutinene er å legge til rette for åpenhet og tillit i Maridalsspillet, samt å gi en veiledning til alle som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold.

 

2. Omfang

Rutinen gjelder for alle engasjerte, aktører og frivillige i Maridalsspillet.


3. Definisjoner

Med varsling menes her at engasjerte, aktører og frivillige sier i fra om kritikkverdige forhold i Maridalsspillet til spillets styreleder og tillitsperson.

 

Ytringer om forhold som er allment kjent regnes ikke som varsling.

 

Kritikkverdige forhold er forhold som er brudd på lov, interne regler/retningslinjer eller allment aksepterte etiske normer.

 

Eksempler på kritikkverdige forhold kan være forhold som kan medføre fare for liv og helse, mobbing, trakassering, korrupsjon, maktmisbruk, underslag, tyveri, brudd på taushetsplikt, diskriminering, rusmisbruk, m.m.

4. Rett og plikt til å varsle

Alle har rett til å varsle om kritikkverdige forhold. Dette medfører normalt ingen plikt til å varsle. Alle i Maridalsspillet oppfordres likevel til å benytte seg av retten til varsling.

 

5. Ledelsesansvaret

Varslingsordningen er en del av styrets ansvarsområde. Det er styrets ansvar å oppklare de faktiske forhold og iverksette tiltak knyttet til kritikkverdige forhold som avdekkes ved varsling. Det overordnede ansvaret ligger hos styreleder.

 

6. Framgangsmåte ved varsling

Varsling skal skje på en forsvarlig måte. Dette betyr at den som varsler skal ha tilstrekkelig grunnlag for kritikken og at det skal tas tilbørlig hensyn til Maridalsspillets saklige interesser.

 

Med Maridalsspillets saklige interesser menes interesser som har sammenheng med Maridalsspillets formål og aktiviteter.

 

Kritikkverdige forhold i Maridalsspillet skal varsles til styreleder og tillitsperson.

 

Varsling kan skje via telefon, ved personlig oppmøte, via e-post eller ordinær post. Det er utarbeidet eget skjema som ligger på hjemmesiden som kan benyttes ved varsling.

 

Det oppfordres til å varsle med fullt navn. Varslers identitet er fortrolig informasjon. Varsling kan også gjøres anonymt. Varsleren vil bli ivaretatt og vernet mot gjengjeldelse.

 

7. Vern for varsleren mot gjengjeldelse

Gjengjeldelse mot engasjerte, aktører og frivillige som har varslet er ikke tillatt.

 

Dersom engasjerte, aktører eller frivillige legger fram opplysninger som gir grunn til å tro at gjengjeldelse har funnet sted, må styret bevise at gjengjeldelse ikke har skjedd.
(Delt bevisbyrde).

Enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en reaksjon på forsvarlig varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse.


Eksempler er å bli fratatt roller eller oppgaver, omplassering, utfrysing, m.m., når dette ikke har årsak i andre forhold.

Skjema for intern varsling i Maridalsspillet


1. Dette varselet leveres til styreleder og tillitsperson.


2. Det er ønskelig at varselet skal skrives under med navn. Da kan det innhentes ytterligere opplysninger fra varsler og gi tilbakemelding til varsleren om hva som gjøres med forholdet.


3. Du vil få tilbakemelding innen 2 dager om hva som skjer med saken du har varslet om.

Dato
Jeg ønsker å varsle om følgende kritikkverdige forhold
Jeg mener følgende bør gjøres:
E-post

Din melding er sendt

Navn
bottom of page